Nikolaos Docheiarites, Priest-Monk in Mount Athos (1781- 1846?): an Exegete and Teacher of Ecclesiastical Music